αὐτόωομος


αὐτόωομος
2 независимый

Ancient Greek-Russian simple. 2014.